قضیه

بریالي قضیې

اناشپای ریزورټ

-- نیروبی کینیا --

Enashpai-Resort-01
Enashpai-Resort-04
Enashpai-Resort-05
Enashpai-Resort-02
Enashpai-Resort-03
Enashpai-Resort-06
Enashpai-Resort-07
Enashpai-Resort-08
Enashpai-Resort-09

اسریاني ریزورټ

-- نیروبی کینیا --

Eseriani-Resort-06
Eseriani-Resort-08
Eseriani-Resort-07
Eseriani-Resort-01
Eseriani-Resort-05
ایسریانی-ریزورټ-03
ایسریانی-ریزورټ-04
ایسریانی-ریزورټ-09
ایسریانی-ریزورټ-02

د نایواشا ریزورټ

-- نیروبی کینیا --

Lake-Naivasha-Resort-01
Lake-Naivasha-Resort-02
Lake-Naivasha-Resort-03
Lake-Naivasha-Resort-04
Lake-Naivasha-Resort-05
Lake-Naivasha-Resort-06
Lake-Naivasha-Resort-10
Lake-Naivasha-Resort-07
Lake-Naivasha-Resort-08
Lake-Naivasha-Resort-09

شاهي تولیپ هوټل

-- نیروبی کینیا --

Royal-Tulip-Hotel-08
Royal-Tulip-Hotel-07
Royal-Tulip-Hotel-06
Royal-Tulip-Hotel-05
Royal-Tulip-Hotel-04
Royal-Tulip-Hotel-03
Royal-Tulip-Hotel-02
Royal-Tulip-Hotel-01